Regulamin programu lojalnościowego Sezam 2.0
Wyraź opinię
A A

ikona youtube  ikona facebook  

Pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub
„RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:


1. Gontar Sp. z o.o. posiada status administratora (dalej: „Administrator”) danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją programu lojalnościowego „Sezam” (dalej: „Program”). Dane do kontaktu z Administratorem: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
1) w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną Pana/Panią, w celu:
a) organizacji i kompleksowej obsługi Programu, w tym w celu założenia konta w aplikacji SEZAM (dalej: „Aplikacja”) i administrowania nim, zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, zapewnienia możliwości realizacji Pana/Pani uprawnień i obowiązków związanych z udziałem w Programie, w tym zbierania punktów, wydania nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Programu oraz realizacji innych czynności w ramach Programu, w tym określonych w regulaminie Programu; dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:
a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i dokonywania czynności ewidencyjnych oraz innych czynności niezbędnych do ewentualnego rozliczenia podatków od nagród wydanych w Programie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;
b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;
3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
4. Administrator może udostępniać Pana/Pani dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane mogą być również udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 3 pkt 3) powyżej.
9. Oświadczenia w zakresie wykonywania przysługujących Panu/Pani praw, określonych w
ust. 6 - 8 powyżej, należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane są zbierane w zakresie, w jakim zostały nam przez Pana/Panią podane w formularzu rejestracyjnym w Aplikacji. Określone dane osobowe są również pobierane przez Aplikację w trakcie trwania Programu. Szczegółowe informacje w tym zakresie, a także informacje o stosowanych przez Administratora środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych określa regulamin Programu. Administrator informuje również, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, avatar, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć i kod pocztowy jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Aplikacji i udziału w Programie w zakresie określonym w regulaminie Programu, natomiast podanie pozostałych danych jest niezbędne do funkcjonowania Aplikacji, a to realizacji funkcji zbierania punktów i odbierania nagród. Administrator informuje ponadto, że podanie określonych danych jest konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego obowiązków reklamacyjnych czy innych uprawnień i obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa.


Regulamin programu lojalnościowego Centrum Handlowego SOLARIS


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Sezam”, określanego dalej jako
„Program Lojalnościowy” lub zamiennie „Program”, jest Dawid Prymas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Golden Rocket Agency” Dawid Prymas, pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności w Bytomiu, ul. Jagiellońska 1, posiadający numer NIP: 626-27-01-008 oraz REGON: 366799034, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Program jest realizowany na zlecenie i na rzecz spółki Gontar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000454333, NIP: 5272692339 (zwanej dalej:
„Zarządcą”).
3. Program odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadanie im poniżej:
1) Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna „Sezam 2.0”, oprogramowanie, działające na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Uczestnicy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym.
2) Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Solaris zlokalizowane w Opolu przy plac Kopernika 16.
3) Akcja – dodatkowe, wykraczające poza podstawowe zasady Programu oraz uregulowane szczegółowo w odrębnych regulaminach, okresowe działania Organizatora prowadzone w czasie trwania Programu, przeznaczone do realizacji przez Uczestnika, umożliwiające Uczestnikowi uzyskanie dodatkowych Punktów lub przywilejów w ramach Programu.
4) Konto – indywidualne konto Uczestnika, zakładane za pośrednictwem Aplikacji, w trakcie rejestracji Uczestnika w Programie, niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie i korzystania z Aplikacji.
5) Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w na terenie Centrum Handlowego, w którym Sprzedawca prowadzi działalność.
6) Nagroda – nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jej odebrania liczby Punktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7) Nagroda „Specjalna” Dzienna – Nagroda należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia największej, spośród Uczestników biorących udział w Programie według stanu na dzień przyznania Nagrody, liczby Punktów w danym dniu trwania Programu.

8) Nagroda „Specjalna” Finałowa – Nagroda należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia najwyższej, spośród Uczestników biorących udział w Programie, liczby Punktów w całym okresie trwania edycji Programu.
9) Paragon – dowód zakupu określonych produktów i usług w Lokalach, stanowiący fiskalne potwierdzenie dokonania przez Uczestnika transakcji w Centrum Handlowym w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, określający w szczególności: wartość, datę i miejsce dokonania zakupu, a także dane Sprzedawcy.
10) Punkty – jednostki przyznawane Uczestnikom w zamian za określoną kwotę wydaną przez Uczestnika w Lokalach na dokonanie zakupu produktów i usług Sprzedawców lub w zamian za wykonanie określonych działań, w tym w ramach Akcji, naliczane w okresie trwania Programu (w tym w okresie prowadzenia Akcji) za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminie Akcji, uprawniające Uczestników do otrzymania Nagrody, Nagrody „Specjalnej” Dziennej lub Nagrody „Specjalnej” Finałowej.
11) Punkt Odbioru Nagrody – Lokal lub inne wyznaczone miejsce na terenie Centrum
Handlowego, w którym Uczestnik może odebrać Nagrody oraz Nagrody Specjalne.
12) Sprzedawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo – handlową na terenie Centrum Handlowego, oferująca w Lokalach produkty lub usługi biorące udział w Programie Lojalnościowym, tj. produkty lub usługi, za zakup których Uczestnikowi przyznawane są Punkty.
13) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji Konta w Programie Lojalnościowym na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).
14) Przerwa w działaniu Aplikacji – czasowa przerwa w działaniu Aplikacji (w trakcie której nie będzie możliwe korzystanie z całości lub części Programu), która może być związana z awarią Aplikacji (bądź jej serwerów), lub z koniecznością konserwacji bądź modernizacji lub przebudową Aplikacji bądź serwerów Aplikacji (w tym m.in. naprawiania błędów Aplikacji).
15) Urządzenie – mobilne urządzenie elektroniczne (typu smartfon lub tablet) działające w oparciu o system operacyjny Android w wersji 16 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 13 nowszych.
16) Dane Osobowe - wprowadzone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta w Aplikacji informacje, które są danymi osobowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Celem Programu o charakterze sprzedaży premiowej jest motywowanie Uczestników do odwiedzania Centrum Handlowego i do dokonywania zakupów i usług w Lokalach, poprzez przyznawanie Uczestnikom Punktów i wymianę Punktów na Nagrody, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Udziału w Programie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, firmy Golden Rocket Software House Sp. z o.o., ani inne osoby zaangażowane w organizację Programu a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.


§ 2
Czas trwania Programu Lojalnościowego
1. Program Lojalnościowy jest przeprowadzany w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.
2. Czas trwania Programu Lojalnościowego może zostać skrócony z ważnych powodów (np. z powodu prawnych ograniczeń w funkcjonowaniu Centrum Handlowego) lub wydłużony. Wydłużenie czasu trwania Programu Lojalnościowego może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Uczestników przez Organizatora o takim zamiarze, z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, drogą mailową, na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału w Programie. W razie zamiaru skrócenia czasu trwania Programu Organizator wskaże powody takiego działania, z zachowaniem procedury określonej w zdaniu poprzednim.


§ 3
Aplikacja
1. Udział w Programie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
2. Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz App Store.
3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udziału
Uczestnika w Programie jest bezpłatne.
4. Aplikacja działa na Urządzeniach.
5. W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji Uczestnik musi posiadać w swoim Urządzeniu ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego Urządzenia dostęp do pamięci, aparatu fotograficznego, powiadomień, lokalizacji oraz połączeń sieciowych.
6. Na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w ramach korzystania z Aplikacji, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu, w szczególności w celu ulepszenia działania Aplikacji;
b) Przerwy w działaniu Aplikacji;
c) trwałego wyłączenia Aplikacji, w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego;

d) trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Aplikacji określonym Uczestnikom, w tym usunięcia Konta oraz wszelkich danych Uczestnika, w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, lub korzystania przez Uczestnika z Aplikacji lub Programu niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także ze względów bezpieczeństwa; w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego, Organizator jest uprawniony do trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji po uprzednim wezwaniu Uczestnika na piśmie do natychmiastowego zaprzestania takich działań i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, po bezskutecznym upływie tego terminu; w przypadkach trwałego wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszej lit. d) powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Programie; ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę ograniczenia lub wyłączenia dostępu; Organizator zawiadamia Uczestnika o ograniczeniu lub wyłączeniu dostępu do Konta drogą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.


§ 4
Rejestracja udziału w Programie
1. Udział w Programie jest dobrowolny. W celu udziału w Programie konieczne jest
dokonanie rejestracji Konta. Korzystanie z Aplikacji i Programu jest bezpłatne.
2. W celu założenia Konta Uczestnik musi posiadać i podać w ramach rejestracji własne dane, o których mowa w § 4 ust 4 lub konto w serwisie Facebook, Google lub Apple ID.
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.
4. Procedura rejestracji udziału w Programie, w tym zakładania Konta, przebiega według następujących zasad:
a) Uczestnik pobiera Aplikację na swoje urządzenie mobilne w sklepie App Store lub
Google Play;
b) Uczestnik dokonuje wyboru z listy Centrum Handlowe SOLARIS Opole oraz wpisuje w formularzu następujące dane: adres e-mail, hasło, imię, numer telefonu, kod pocztowy oraz wskazuje płeć i datę urodzenia, a następnie składa wymagane oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych i przestrzegania Regulaminu oraz dodatkowe dobrowolne zgody na komunikację marketingową poprzez push, sms i e-mail; po zakończeniu etapu rejestracji Uczestnikowi zostaje założone Konto i przyznany indywidualny numer ID;
c) aktywacji Konta dokonuje się poprzez weryfikację adresu mailowego klikając wskazany w wiadomości mailowej przycisk oraz poprzez weryfikację numeru telefonu wpisując w aplikacji kod weryfikacyjny przesłany wiadomością sms na podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego.
5. Założenie Konta jest również możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook – w takim
przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Facebook”.

6. Założenie Konta jest również możliwe za pośrednictwem konta Google – w takim
przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Google”.
7. Założenie Konta jest również możliwe za pośrednictwem konta Apple (opcja tylko na systemie iOS) – w takim przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Apple ID”.
8. Na jednym Urządzeniu możliwa jest rejestracja tylko jednego Konta (jeden adres e-mail). Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Aplikacji, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń mobilnych i adresów e-mail. W przypadku zauważenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.
9. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji przez Uczestnika konieczne jest zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu wybranego przez Uczestnika loginu (adres e-mail) i hasła.
10. Uczestnik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić je przed kradzieżą. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfrę..
11. Uczestnicy korzystający dotychczas z pierwotnej aplikacji Sezam celem możliwości korzystania z punktów zebranych w ramach Programu do dnia 31 stycznia 2021 roku będą musieli ponownie przejść cały proces rejestracji i dokonać założenia Konta w nowej Aplikacji z wykorzystaniem tych samych danych użytych do założenia konta w pierwotnej aplikacji Sezam.
12. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji Konta w Aplikacji otrzymują 100 punktów na start, a Uczestnicy korzystający dotychczas z aplikacji Sezam po przejściu na nową Aplikację i dokonaniu na niej rejestracji Konta otrzymają na start 200 punktów.


§ 5
Rejestracja Paragonów
1. Każdorazowo po dokonaniu zakupu produktów lub usług w Lokalach w okresie trwania Programu, Uczestnik powinien otrzymać Paragon. W celu zgłoszenia Paragonu do Programu, Paragon należy zeskanować odpowiednim narzędziem (skanerem) dostępnym w ramach Aplikacji. Skaner umożliwia Uczestnikowi dodanie zdjęcia Paragonu w celu jego rejestracji i naliczenia Punktów. Po pozytywnej weryfikacji Paragonu, Punkty zostaną naliczone automatycznie.
2. Rejestracji podlegają tylko Paragony nie starsze niż 3 dni, począwszy od daty widniejącej na Paragonie, dokumentujące zakup zrealizowany w Lokalu na terenie Centrum Handlowego, o wartości minimum 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji wyłącznie 2 (dwóch) Paragonów wydanych w ciągu jednego dnia od jednego Sprzedawcy. Każdy Paragon można zarejestrować wyłącznie jednokrotnie.
3. Uczestnik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia
Paragonu.
4. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Zdjęcie powinno zawierać cały Paragon. Paragon może nie zostać prawidłowo zarejestrowany w Aplikacji, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.).

Zabronione jest podrabianie lub modyfikowane Paragonów. Zgodnie z kodeksem karnym
takie działanie jest przestępstwem.
5. Ten sam Paragon może być zarejestrowany tylko przez jednego Uczestnika (nie może być sytuacji, że ten sam Paragon zostanie zarejestrowany w Programie przez dwóch różnych Uczestników – takie działanie będzie poczytywane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.)
6. Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonu przez cały okres trwania Programu Lojalnościowego i min. 30 dni roboczych po dniu zakończenia Programu. Równocześnie Organizator i Zarządca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym Paragonów, w szczególności przy odbiorze Nagrody o wartości 10 000 punktów i więcej, Nagrody „Specjalnej” Dziennej, jak również „ Finałowej.
7. Organizator oraz Zarządca mogą żądać okazania oryginałów Paragonów, które zostały wgrane do Programu. Mogą również żądać oświadczenia o zebraniu punktów zgodnie z Regulaminem. Jeżeli oświadczenie nie zostanie podpisane przez użytkownika, Organizator ma prawo do odmówienia wydania Nagrody.
8. Punkty naliczane automatycznie w Programie nie są wiążące, jeśli w procesie weryfikacji
Paragonów stwierdzone zostaną nieprawidłowości.
9. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za następujące produkty i usługi: leki, produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy, karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych, zakłady bukmacherskie i inne gry hazardowe, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal), raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut, rezerwacje oraz przedpłaty dokonane w biurach podróży, pomimo występowania na takich paragonach również innych produktów. Rejestracja Paragonów potwierdzających zakup produktów wspomnianych w niniejszym punkcie jest zabroniona. Paragony takie zostaną automatycznie odrzucone a punkty nie zostaną doliczone do konta Użytkownika.
10. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za zakup kart podarunkowych/bonów lub doładowań kart podarunkowych/bonów, wydawanych przez Sprzedawców lub Centrum Handlowe.
11. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony składające się na 1 produkt lub 1 usługę, jeśli zakup 1 produktu lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.
12. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony z aptek.
13. Pracownicy Sprzedawców mogą brać udział w Programie z zastrzeżeniem, że nie są uprawnieni do rejestracji Paragonów wydanych przez Sprzedawcę, u którego są zatrudnieni.
14. Rejestracji w Programie nie podlegają faktury, dowody sprzedaży / potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej, z wyłączeniem Paragonów za zakupy dokonane online i opłacone w Lokalu.
15. W przypadku zwrotu produktów objętych Paragonem zarejestrowanym w Programie lub wymiany Paragonu na fakturę, Uczestnik przed dokonaniem powyższych zmian ma obowiązek skontaktować się mailowo z Organizatorem w celu odpowiedniego

pomniejszenia liczby Punktów w Programie Lojalnościowym. Zgłoszenia należy przesyłać
na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16. W przypadku, jeżeli w wyniku pomniejszenia liczby Punktów w Programie, zgodnie z ust.
14 powyżej, pozostała na Koncie liczba Punktów jest niewystarczająca do odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeżeli Nagroda została Uczestnikowi wydana, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody lub jej równowartości (według wyboru Organizatora).
17. Wszelkie próby oszustwa mogą skutkować wyzerowaniem punktów lub usunięciem Konta. O próbie oszustwa rozstrzyga Organizator. Uczestnik ma prawo się odwołać do Organizatora przedstawiając dowody. W przypadku braku porozumienia Organizator jak i Uczestnik mogą przejść na drogę sądową.


§ 6
Naliczanie Punktów
1. Punkty w Programie są naliczane wyłącznie w okresie trwania Programu, określonym w § 2 Regulaminu, tj. w celu naliczenia Punktów konieczne jest dokonanie, w okresie trwania Programu, prawidłowej rejestracji Paragonu.
2. Punkty są naliczane na zasadach opisanych w niniejszym § 6, z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia Akcji, odmienne zasady naliczania Punktów mogą być określone w regulaminie danej Akcji.
3. Punkty są naliczane na podstawie poprawnie zarejestrowanych i zweryfikowanych Paragonów według wskaźnika: 1 punkt za każdy wydany w Lokalu 1,00 zł (słownie jeden złoty) (z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu).
4. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania na podstawie jednego Paragonu wynosi 500 Punktów - w przypadku Paragonów o wartości wyższej niż 500,00 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów, ani nie ma możliwości zarejestrowania tego Paragonu odrębnie, w celu naliczenia Punktów z tytułu pozostałej kwoty (nadwyżki).
5. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania w ciągu w trakcie miesiąca kalendarzowego to
10.000 Punktów – w przypadku rejestracji kolejnych Paragonów w danym miesiącu, Punkty powyżej 10.000 nie będą naliczane. Pomniejszenie liczby Punktów w wyniku odbioru Nagrody, po wcześniejszym osiągnięciu przez Uczestnika w ciągu miesiąca liczby
10.000 Punktów, nie powoduje zniesienia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym powyżej.
6. Uczestnik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez podejmowanie działań rekomendujących oraz udostępniając informacje zawarte w Aplikacji. Szczegóły oraz mechanizm naliczania Punktów w powyższym zakresie znajduje się w zakładce „Ekstra Punkty” w Aplikacji.
7. Zasady naliczania Punktów ujęte w niniejszym § 6 Regulaminu obowiązują do końca trwania Programu. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu sposób naliczania Punktów może ulec zmianie. Ważność Punktów zebranych w Programie może zostać przez Organizatora przedłużona w przypadku przedłużenia Programu lub w ramach nowej

edycji Programu, jednak przedłużenie ważności Punktów może wiązać się z ich przeliczeniem według nowych zasad.


§ 7
Nagrody
1. W przypadku zebrania przez Uczestnika odpowiedniej liczby Punktów, Punkty te mogą być wymienione na Nagrody, na zasadach opisanych poniżej.
2. Uczestnik może odebrać dziennie maksymalnie 2 (dwie) Nagrodę, spośród Nagród dostępnych w katalogu Nagród w Aplikacji.
3. Nagrody dostępne będą dla Uczestników do wyczerpania zapasów. Katalog Nagród wraz z liczbą Punktów, której zebranie jest konieczne do jej odebrania, będzie uzupełniany w cyklu miesięcznym, do końca trwania Programu.
4. Nagrodę należy odebrać osobiście we właściwym Punkcie Odbioru Nagrody. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane.
5. Od wartość nagrody, której kwota przekracza 2.000 zł, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 z zm.), Organizator zobowiązuje się do opłacenia powyższego podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
6. Szczegółowa procedura odbioru Nagrody jest następująca:
i. Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę Punktów, uprawniających do odbioru
danej Nagrody;
ii. w celu odbioru Nagrody należy:
a) zalogować się do Aplikacji i wybrać Nagrodę,
b) udać się do Punktu Odbioru Nagrody wskazanego w Aplikacji, przy opisie danej
Nagrody,
c) wygenerować kod odbioru Nagrody (dalej: „Kod”) w Aplikacji, poprzez potwierdzenie przy wybranej Nagrodzie opcji „Odbiór”,
d) przekazać Kod osobie czynnej w Punkcie Odbioru Nagrody, odebrać Nagrodę i podpisać dokument odbioru Nagrody,
7. Po wygenerowaniu Kodu przez Aplikację, automatycznie zmniejsza się liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego Koncie. Liczba odjętych Punktów jest zgodna z wartością Nagrody wskazanej przez Uczestnika do odbioru.
8. Kod jest jednorazowy, ważny jedynie w trakcie procesu odbioru Nagrody, który odbywa się w wyznaczonym Punkcie Odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody jest możliwy w terminie 3 dni od daty wygenerowania Kodu. W przypadku Nagród, których odbiór wymaga zgromadzenia przez Uczestnika powyżej 10 000 Punktów (w szczególności Nagród przekraczających kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej), Organizator zastrzega, że odbiór Nagrody jest możliwy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wygenerowania Kodu. W takim przypadku, Organizator przekaże informację o terminie i miejscu odbioru Nagrody drogą mailową na adres e-mail, który Uczestnik zarejestrował w Programie.

9. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania jej w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej. W takim przypadku, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania z powrotem Punktów odjętych w momencie wygenerowania Kodu dla nieodebranej Nagrody – w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
10. Regulaminy poszczególnych Akcji mogą ustalać odrębne zasady wydawania Nagród, w tym wprowadzać dodatkowe Nagrody.
§ 8
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem Aplikacji i Programu jest spółka Gontar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000454333, NIP: 5272692339 (dalej: „Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”):
a) w oparciu o odpowiednią zgody wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu:
i. udziału w Programie, tj. założenia Konta i administrowania nim, zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, zapewnienia możliwości realizacji uprawnień i obowiązków Uczestnika związanych z udziałem w Programie, w tym zbierania Punktów, wydania Nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Programu oraz realizacji innych czynności w ramach Programu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie;
b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:
i. przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i dokonywania czynności ewidencyjnych oraz innych czynności niezbędnych do ewentualnego rozliczenia podatków od Nagród wydanych w Programie;
ii. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora
3. Dane Osobowe są przetwarzane w następującym zakresie:
a) dane osobowe podane przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, takie jak: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy,
b) w przypadku zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkownika w serwisie Facebook, Uczestnik udostępnia z serwisu swoje imię, nazwisko, avatar oraz adres e-mail,

c) adres MAC telefonu,
d) inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług, w
trakcie korzystania z Aplikacji,
e) dane geolokalizacyjne, obejmujące położenie Uczestnika na terenie Centrum
Handlowego,
f) pliki cookies, które przeznaczone są do zbierania danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji; dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google;
g) dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wartość Paragonu, data
wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu;
h) dane techniczne związane z administrowaniem Aplikacją, adres e-mail;
i) dane podane przez osobę składającą reklamację, np. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
4. Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych takich jak: imię, e-mail, numer telefonu i kod pocztowy i płeć, data urodzenia jest dobrowolne, ale konieczne, aby Uczestnik mógł brać udział w Programie Lojalnościowym w zakresie określonym w Regulaminie, natomiast podanie pozostałych danych jest niezbędne do funkcjonowania Aplikacji, a to realizacji funkcji zbierania Punktów i odbierania Nagród. Administrator informuje ponadto, że podanie określonych danych jest konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego obowiązków reklamacyjnych czy innych uprawnień i obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, że może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, oraz dokonywać profilowania i przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje, jak i Sprzedawców, o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji Konta lub w ramach korzystania z Aplikacji. Użytkownik może samodzielnie cofnąć zgody marketingowe usuwając konto z poziomu swojego profilu w aplikacji mobilnej, wypisać się z listy mailingowej/newslettera wysyłanego przez operatora, zaznaczając stosowne miejsce w otrzymanej wiadomości.
6. Dane osobowe są przetwarzane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) i b) powyżej – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej – do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit c) powyżej – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym

usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane Osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
11. Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określonych w ust. 8 - 10 powyżej, należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w przypadku chęci usunięcia danych osobowych, użytkownik może samodzielnie usunąć konto z poziomu swojego profilu w aplikacji mobilnej.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Uczestnik dokonując rejestracji Konta składa następujące oświadczenia dotyczące:
1) ukończenia przez Uczestnika 18-tego roku życia;
2) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika zarówno tych podanych w formularzu rejestracyjnym Aplikacji oraz danych pobranych automatycznie przez Aplikację, w celu udziału w Programie, zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.);
3) wyrażenia zgody na udostępnienie Uczestnikowi usługi Konta w Aplikacji przed upływem 14 - dniowego terminu na odstąpienie od umowy i oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, iż w związku z tym Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy;
4) potwierdzenia przez Uczestnika, że wyraża wszystkie powyższe zgody, których złożenie jest konieczne, a także akceptuje Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
14. Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Administratora informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Uczestnika. Celem tego gromadzenia danych i ich przetwarzania jest możliwość przekazywania poprzez Aplikację dedykowanych, indywidualnych ofert oraz zmiana kolejności tych ofert.
15. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w celu oraz następujący sposób:
1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Uczestnika;
2) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
3) poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.

16. Komunikacja między Aplikacją a systemami Organizatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https, zapobiegającego pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
17. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym
Uczestnika:
1) informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Uczestnika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika,
2) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania Paragonów,
3) pamięci urządzenia mobilnego w celu przechowywania danych,
4) połączeń sieciowych (WIFI/3G).
Uprawnienia Aplikacji można cofnąć przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu
mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.
18. W przypadku, gdy Uczestnik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą swojego konta w serwisie Facebook, jego treści i dane osobowe mogą zostać udostępnione do tego serwisu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwis Facebook podlega warunkom polityki prywatności tego serwisu.
19. Informacja o plikach cookies:
1) pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Uczestnika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji;
2) podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator;
3) pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
i. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy korzystają z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
ii. utrzymanie sesji Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na
każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
iii. określania profilu Uczestnika (profilowania) w celu wyświetlania mu dopasowanych treści;
4) szczegóły korzystania z plików cookies wykorzystywanych w celach statystycznych są
określone w polityce ochrony prywatności Google Analytics;
5) pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Uczestnik korzysta z Aplikacji; w tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Uczestnika lub czasie pozostawania na danej stronie;
6) w zakresie informacji o preferencjach Uczestnika gromadzonych przez sieć reklamową Google Uczestnik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;

7) informacja o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu
„Pomoc” przeglądarki internetowej; w przypadku popularnych przeglądarek
internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
a) Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or- allow-cookies
b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
8) zarządzanie plikami cookies:
a) jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki; wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Uczestnika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji;
b) w celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej / systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki /systemu.
20. Aplikacja może gromadzić dane Uczestników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Uczestnika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Uczestników, a także do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
21. Informacja o geolokalizacji:
1) w zakresie funkcjonalności Aplikacji dotyczącej odbioru Nagrody, Uczestnik może uzyskać dostęp do tej części usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji bluetooth, wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego;
2) dane związane z lokalizacją Uczestnika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez Administratora i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
22. Logi serwera:
1) informacje o niektórych zachowaniach Uczestników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej; dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych;
2) przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL; ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwa stacji Uczestnika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) informacje o przeglądarce.
23. Informacje o adresie IP:
1) dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
2) dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Aplikacją.
24. Bez zgody zarejestrowanego Uczestnika, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.


§ 9
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Organizator świadczy za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi (dalej: „Usługi”):
1) założenie i prowadzenie Konta;
2) zapewnienia udziału w Programie, tj. umożliwienie realizacji czynności związanych z udziałem w Programie, takie jak: skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród.
2. Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Uczestnikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Uczestnikowi wprowadzenie danych, modyfikację danych, dokonywanie czynności w ramach udziału w Programie, jak też śledzenia stanu zgromadzonych Punktów i odebranych Nagród. Umowa o świadczenie Usług polegająca na prowadzeniu Konta zawarta jest na czas nieoznaczony.
3. Usługa zapewnienia udziału w Programie polega na udostępnieniu Uczestnikowi funkcjonalności umożliwiających realizacje określonych czynności w ramach Programu, takich jak skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród. Umowa o świadczenie Usługi zapewnienia udziału w Programie zawierana jest na czas nieoznaczony.
4. Rezygnacja ze świadczenia Usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 2) możliwa jest w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rezygnacja ze świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej jest tożsama z rezygnacją z udziału w Programie, a rezygnacja z udziału w Programie jest tożsama z żądaniem usunięcia Konta. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa powyżej Uczestnik traci dostęp do Konta przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości dalszego udziału w Programie, w tym zbierania Punktów i odbierania Nagród.
5. Po zakończeniu korzystania z danej Usługi dane osobowe Uczestnika zostaną zanonimizowane, chyba że:
a) przetwarzanie niektórych z nich będzie konieczne dla Administratora lub Organizatora w celu rozliczenia świadczonej usługi, to jest w celach księgowych i podatkowych;

b) Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług;
c) ich przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.);
d) ich przetwarzanie jest konieczne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, to jest w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikowi złożenia reklamacji lub skorzystania z gwarancji jakości na Nagrody.
6. Żądania usunięcia Konta oraz realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzania ich danych osobowych są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania żądania.
7. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Aplikacji, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej.
8. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Uczestnika z prośbą o udostępnienie hasła do Konta, w jakiejkolwiek formie.
9. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Aplikacji lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Aplikacji.
10. Uczestnik, w chwili zauważenia błędu tj. błędnego naliczenia punktów bądź nieprawidłowego działania Programu, powinien napisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Punkty zdobyte przez błąd oraz z wykorzystaniem przez Uczestnika błędu będą kasowane.
11. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Aplikacji, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Aplikacji lub części jej funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.


§ 10
Reklamacje
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące działania Aplikacji lub Programu należy zgłaszać
mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku stanowiska Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że Organizator uznał oświadczenie lub żądanie składającego reklamację za uzasadnione.
3. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub usług stanowiących Nagrody, reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio w Lokalach, w których dany towar lub usługa została wydana.
4. Organizator ani Zarządca nie udziela rękojmi ani gwarancji na Nagrody. Nagrody mogą być objęte gwarancją producenta, co może być uzależnione od naniesienia na dokumencie gwarancji stosownego potwierdzenia (tak zwane podbicie gwarancji). Roszczenia z gwarancji zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w dokumencie gwarancji. Organizator zwraca uwagę, że gwarancja obowiązuje od daty jej podbicia, a nie od daty wydania towaru Uczestnikowi, co może mieć wpływ na rzeczywisty czas trwania uprawnień gwarancyjnych Uczestnika.
5. Uczestnik, w sytuacji sporu z Organizatorem, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
b) mediację;
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.


§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom do wglądu w Aplikacji na
Urządzaniach w zakładce „Regulamin”.
2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator będzie informował Uczestnika o każdej zmianie Regulaminu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Aplikacji. Dalsze użytkowanie Aplikacji i korzystanie z Programu oznaczać będzie zgodę Użytkownika na wprowadzone w Regulaminie zmiany.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2021 roku.


Opole, dnia 1 lutego 2021 r. Centrum Handlowe Solaris

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.