Regulamin programu lojalnościowego Sezam 2.0
Wyraź opinię
Sapport
Sezam
A A

ikona youtube  ikona facebook  

 

Regulamin programu lojalnościowego Centrum Handlowego Solaris

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Sezam”, określanego dalej jako „Program Lojalnościowy” lub zamiennie „Program”, jest Dawid Prymas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Golden Rocket Agency” Dawid Prymas, pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności w Bytomiu, ul. Jagiellońska 1, posiadający numer NIP: 626-27-01-008 oraz REGON: 366799034, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Program jest realizowany na zlecenie i na rzecz spółki Gontar sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-549), przy ul. Piękna 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454333, NIP 5272692339, REGON 146587590, (zwanej dalej: „Właścicielem”).
 3. Program odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadanie im poniżej:
  1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna „Sezam 2.0”, oprogramowanie, działające na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Uczestnicy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym.
  2. Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Solaris zlokalizowane w Opolu przy Pl. Kopernika 16.
  3. Akcja – dodatkowe i okresowe aktywności Organizatora związane z Programem, wykraczające poza podstawowe funkcjonalności Programu, uregulowane szczegółowo w odrębnych regulaminach, prowadzone w czasie trwania Programu, przeznaczone do realizacji przez Uczestnika, umożliwiające Uczestnikowi uzyskanie dodatkowych Punktów lub przywilejów w ramach Programu.
  4. Konto – indywidualne konto Uczestnika, zakładane za pośrednictwem Aplikacji, w trakcie rejestracji Uczestnika w Programie, niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie i korzystania z Aplikacji.
  5. Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w na terenie Centrum Handlowego, w którym Sprzedawca uczestniczący w Programie prowadzi działalność.
  6. Nagroda – nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jej odebrania liczby Punktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub regulaminu Akcji.
  7. Nagroda „Specjalna” Dzienna – Nagroda należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia największej, spośród Uczestników biorących udział w Programie według stanu na dzień przyznania Nagrody, liczby Punktów w danym dniu trwania Programu.
  8. Nagroda „Specjalna” Finałowa – Nagroda należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia najwyższej, spośród Uczestników biorących udział w Programie, liczby Punktów w całym okresie trwania edycji Programu.
  9. Paragon – dowód zakupu będącym paragonem fiskalnym niezwiązany z zakupem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określonych produktów i/lub usług w Lokalach, stanowiący fiskalne potwierdzenie dokonania przez Uczestnika transakcji stacjonarnie w Centrum Handlowym w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, określający w szczególności: wartość, datę i miejsce dokonania zakupu, a także dane Sprzedawcy.
  10. Program Lojalnościowy/Program – działania marketingowe Właściciela służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami Centrum Handlowego Solaris w Opolu, których celem jest motywowanie Uczestników do odwiedzania Centrum Handlowego i do dokonywania zakupów i usług w Lokalach, poprzez premiowanie zakupów Punktami proporcjonalnie do wydanej kwoty, które Uczestnik może następnie wymienić na Nagrody, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  11. Punkty – jednostki przyznawane Uczestnikom w zamian za określoną kwotę wydaną przez Uczestnika w Lokalach na dokonanie Zakupu lub w zamian za wykonanie określonych działań, w tym w ramach Akcji, naliczane w okresie trwania Programu (w tym w okresie prowadzenia Akcji) za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminie Akcji, uprawniające Uczestników do otrzymania Nagrody, Nagrody „Specjalnej” Dziennej lub Nagrody „Specjalnej” Finałowej. Punkty nie mają wartości handlowej i nie mogą być sprzedawane ani przenoszone na osoby trzecie.
  12. Punkt Odbioru Nagrody – Lokal lub inne wyznaczone miejsce na terenie Centrum Handlowego, w którym Uczestnik może odebrać Nagrody oraz Nagrody Specjalne.
  13. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Organizatora w ramach Aplikacji lub poprzez stronę internetową Centrum Handlowego.
  14. Sprzedawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo – handlową na terenie Centrum Handlowego, oferująca w Lokalach produkty lub usługi biorące udział w Programie Lojalnościowym, za Zakup których Uczestnikowi przyznawane są Punkty. Na użytek Programu za Sprzedawców nie uważa się podmiotów
 • bankomaty,
 • placówki bankowe,
 • loterie, w tym Lotto,
 • zakłady bukmacherskie
 • apteki,
 • stacje benzynowe,
 • punkty IQOS lub inne równoważne,
 • automaty (np. z żywnością, napojami, zabawkami, maseczkami itp.).
 1. Uczestnik/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji Konta w Programie Lojalnościowym na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu, będąca konsumentem i dokonująca Zakupów jako konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), w tym Uczestnik VIP.
 2. Przerwa w działaniu Aplikacji – czasowa przerwa w działaniu Aplikacji (w trakcie której nie będzie możliwe korzystanie z całości lub części Programu), która może być związana z awarią Aplikacji (bądź jej serwerów), lub z koniecznością konserwacji bądź modernizacji lub przebudową Aplikacji bądź serwerów Aplikacji (w tym m.in. naprawiania błędów Aplikacji).
 3. Urządzenie – mobilne urządzenie elektroniczne (typu smartfon lub tablet) działające w oparciu o system operacyjny Android w wersji 16 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 13 lub nowszych.
 4. Zakup – oznacza zakup produktów lub usług u Sprzedawcy w Lokalu na kwotę co najmniej 30 (trzydziestu) PLN. Przez Zakup w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie uznaje się produktów lub usług wyłączonych w treści Regulaminu, w tym wskazanych w § 6 ust. 3 i 9 Regulaminu - oznacza to, że zakup takich produktów lub usług nie będzie premiowany Punktami.
 1. Udziału w Programie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, firmy Golden Rocket Software House Sp. z o.o., ani inne osoby zaangażowane w organizację Programu a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownicy Sprzedawców oraz osoby z nimi powiązane tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo mogą brać udział w Programie z zastrzeżeniem, że nie są uprawnieni do rejestracji Paragonów wydanych przez Sprzedawcę, u którego pracownicy ci są zatrudnieni.

§ 2

Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy jest przeprowadzany w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku włącznie.
 2. Czas trwania Programu Lojalnościowego może zostać skrócony z ważnych powodów (np. z powodu prawnych ograniczeń w funkcjonowaniu Centrum Handlowego) lub wydłużony. Wydłużenie czasu trwania Programu Lojalnościowego może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Uczestników przez Organizatora o takim zamiarze, z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, drogą mailową, na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału w Programie lub komunikatem w Aplikacji. W razie zamiaru skrócenia czasu trwania Programu Organizator wskaże powody takiego działania, z zachowaniem procedury określonej w zdaniu poprzednim. Zakończenie trwania Programu Lojalnościowego jest równoznaczne z wyłączeniem wszystkich aktywowanych przez Uczestnika funkcjonalności.

§ 3

Aplikacja

 1. Udział w Programie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz App Store.
 3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udziału Uczestnika w Programie jest bezpłatne.
 4. Aplikacja działa na Urządzeniach.
 5. W celu zapewnienia pełnego działania Aplikacji Uczestnik musi posiadać w swoim Urządzeniu ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego Urządzenia dostęp do pamięci, aparatu fotograficznego, powiadomień oraz połączeń sieciowych.
 6. Na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w ramach korzystania z Aplikacji, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu, w szczególności w celu ulepszenia działania Aplikacji;
  2. Przerwy w działaniu Aplikacji;
  3. trwałego wyłączenia Aplikacji, w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego;
  4. trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Aplikacji określonym Uczestnikom, w tym usunięcia Konta oraz wszelkich danych Uczestnika, w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, lub korzystania przez Uczestnika z Aplikacji lub Programu niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także ze względów bezpieczeństwa; w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego, Organizator jest uprawniony do trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji po uprzednim wezwaniu Uczestnika na piśmie do natychmiastowego zaprzestania takich działań i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, po bezskutecznym upływie tego terminu; w przypadkach trwałego wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszej lit. d) powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Programie; ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę ograniczenia lub wyłączenia dostępu; Organizator zawiadamia Uczestnika o ograniczeniu lub wyłączeniu dostępu do Konta drogą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

§ 4

Rejestracja udziału w Programie

 1. Udział w Programie jest dobrowolny. W celu udziału w Programie konieczne jest dokonanie rejestracji Konta, co jest możliwe poprzez Aplikację lub z poziomu strony internetowej Centrum Handlowego (celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dalszy udział w Programie możliwy jest wyłącznie poprzez Aplikację). Udział w Programie i korzystanie z Aplikacji są bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta Uczestnik musi posiadać i podać w ramach rejestracji własne dane, o których mowa w niniejszym § 4 w ust. 4 lub konto w serwisie Facebook lub Apple ID. W przypadku założenia Konta poprzez konto w serwisie Facebook lub Apple ID, Uczestnik musi następnie uzupełnić część danych ręcznie w Aplikacji celem możliwości korzystania z niej.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.
 4. Procedura Rejestracji udziału w Programie, w tym zakładania Konta, przebiega według następujących zasad:
 5. Uczestnik pobiera Aplikację na swoje urządzenie mobilne w sklepie App Store lub Google Play
 6. Uczestnik dokonuje wyboru z listy Centrum Handlowe Solaris oraz wpisuje w formularzu następujące dane: adres e-mail, hasło, imię, numer telefonu, kod pocztowy oraz wskazuje płeć i datę urodzenia, a następnie składa wymagane oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych i przestrzegania Regulaminu oraz dodatkowe dobrowolne zgody na komunikację marketingową poprzez push, sms i e-mail; po zakończeniu etapu rejestracji Uczestnikowi zostaje założone Konto i przyznany indywidualny numer ID;
 7. aktywacja Konta dokonuje się poprzez weryfikację adresu mailowego klikając wskazany w wiadomości mailowej przycisk oraz poprzez weryfikację numeru telefonu wpisując w aplikacji kod weryfikacyjny przesłany wiadomością sms na podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego.
  1. ukończenia przez Uczestnika 18-tego roku życia;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika zarówno tych podanych w formularzu rejestracyjnym Aplikacji oraz danych pobranych automatycznie przez Aplikację, w celu udziału w Programie, zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.);
  3. wyrażenia zgody na udostępnienie Uczestnikowi usługi Konta w Aplikacji przed upływem 14 - dniowego terminu na odstąpienie od umowy i oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, iż w związku z tym Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy;
  4. potwierdzenia przez Uczestnika, że wyraża wszystkie powyższe zgody, których złożenie jest konieczne, a także akceptuje Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 8. Założenie Konta jest również możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook – w takim przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Facebook” i następnie ręcznie uzupełnia brakujące dane niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 9. Założenie Konta jest również możliwe za pośrednictwem konta Apple (opcja tylko na systemie iOS) – w takim przypadku Uczestnik wybiera w Aplikacji opcję „Zaloguj przez Apple ID” i następnie ręcznie uzupełnia brakujące dane niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 10. Na jednym Urządzeniu możliwa jest rejestracja tylko jednego Konta (jeden adres e-mail). Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Aplikacji, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń mobilnych i adresów e-mail. W przypadku zauważenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.
 11. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji przez Uczestnika konieczne jest zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu wybranego przez Uczestnika loginu (adres e-mail) i hasła.
 12. Uczestnik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić je przed kradzieżą. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfrę.
 13. Uczestnicy po dokonaniu Rejestracji Konta w Aplikacji otrzymują punkty na start: 100 Punktów a Uczestnicy korzystający dotychczas z aplikacji Sezam po przejściu na nową Aplikację SEZAM 2.0 i dokonaniu na niej rejestracji Konta otrzymają na start 200 Punktów. Celem możliwości otrzymania 200 Punktów na start, Uczestnik musi dokonać założenia Konta w aplikacji Sezam 2.0 z wykorzystaniem tych samych danych jakie były użyte do założenia pierwotnej wersji aplikacji Sezam.
 1. Uczestnik dokonując Rejestracji składa następujące oświadczenia dotyczące:

§ 5

Rejestracja Paragonówpoprzez skanowanie Paragonów w Aplikacji

 1. W celu zgłoszenia Paragonu do Programu, Paragon należy zeskanować odpowiednim narzędziem (skanerem) dostępnym w ramach Aplikacji. Skaner umożliwia Uczestnikowi dodanie zdjęcia Paragonu w celu jego rejestracji i naliczenia Punktów. Po pozytywnej weryfikacji Paragonu, Punkty zostaną naliczone automatycznie.
 2. Rejestracji podlegają tylko Paragony nie starsze niż 3 dni, począwszy od daty widniejącej na Paragonie, dokumentujące Zakup zrealizowany w Lokalu na terenie Centrum Handlowego, o wartości minimum 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji wyłącznie 2 (dwóch) Paragonów wydanych w ciągu jednego dnia od jednego Sprzedawcy. Każdy Paragon można zarejestrować wyłącznie jednokrotnie.
 3. Uczestnik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu.
 4. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Zdjęcie powinno zawierać cały Paragon. Paragon może nie zostać prawidłowo zarejestrowany w Aplikacji, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.). Zabronione jest podrabianie lub modyfikowane Paragonów. Zgodnie z kodeksem karnym takie działanie jest przestępstwem.
 5. Ten sam Paragon może być zarejestrowany tylko raz i tylko przez jednego Uczestnika (nie może być sytuacji, że ten sam Paragon zostanie zarejestrowany w Programie przez dwóch różnych Uczestników – takie działanie będzie poczytywane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.)
 6. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony składające się na 1 produkt lub 1 usługę, jeśli zakup 1 produktu lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.

§ 6

Podstawy i Zasady naliczania Punktów

 1. Punkty w Programie są naliczane wyłącznie w okresie trwania Programu, określonym w § 2 Regulaminu. W celu naliczenia Punktów konieczne jest dokonanie, w okresie trwania Programu, prawidłowej rejestracji Paragonu.
 2. Punkty są naliczane na zasadach opisanych w niniejszym § 6, z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia Akcji, odmienne zasady naliczania Punktów mogą być określone w regulaminie danej Akcji.
 3. Rejestracji w Programie celem naliczenia Punktów nie podlegają Paragony lub odpowiednio Zakupy za następujące produkty i/lub usługi:
 • paliwo samochodowe (benzyna, gaz, olej napędowy),
 • leki,
 • produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy,
 • karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych,
 • zakłady bukmacherskie i inne gry hazardowe,
 • transakcje wymiany walut lub wymiany metali szlachetnych,
 • rezerwacje oraz przedpłaty dokonane w biurach podróży,

Rejestracja Paragonów potwierdzających Zakup produktów lub usług wspomnianych w niniejszym punkcie jest zabroniona. Paragony lub Zakupy za takie zostaną automatycznie odrzucone a Punkty nie zostaną doliczone do konta Uczestnika.

 1. Punkty są naliczane na podstawie poprawnie zarejestrowanych i zweryfikowanych Paragonów lub Zakupów według wskaźnika:

a) do 31.12.2021 roku: 1 punkt za każdy wydany w Lokalu 1,00 zł (słownie: jeden złoty)

b) od 01.01.2022 roku: 0,5 punktu za każdy wydany 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w supermarkecie Lidl; 1 punkt za każdy wydany 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w pozostałych Lokalach

(z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu).

 1. Każdorazowo po dokonaniu Zakupu produktów lub usług w Lokalach w okresie trwania Programu, Uczestnik powinien otrzymać Paragon.
 2. Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonu przez cały aktualny rok kalendarzowy i min. 30 dni roboczych po zakończeniu roku kalendarzowego w przypadku przedłużenia trwania Programu lub min. 30 dni po dniu zakończenia Programu. Równocześnie Organizator i Zarządca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym Paragonów, w szczególności przy odbiorze Nagrody o wartości 10 000 punktów i więcej, Nagrody „Specjalnej” Dziennej, jak również „Finałowej”.
 3. Organizator oraz Właściciel mogą żądać okazania oryginałów Paragonów, które zostały wgrane do Programu lub odpowiednio zostały automatycznie naliczone Punkty. Mogą również żądać przedstawienia oświadczenia o zebraniu Punktów zgodnie z Regulaminem. Jeżeli oświadczenie nie zostanie podpisane przez Użytkownika, Organizator ma prawo do odmówienia wydania Nagrody.
 4. Punkty naliczane automatycznie w Programie nie są wiążące, jeśli w procesie weryfikacji Paragonów stwierdzone zostaną nieprawidłowości.
 5. Rejestracji w Programie nie podlegają:
 • faktury, Paragony z NIP-em nabywcy, Zakupy związane z działalnością gospodarczą,
 • dowody sprzedaży / potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej, z wyłączeniem zakupów dokonanych online i opłaconych w Lokalu,
 • zakupy kart podarunkowych/bonów lub doładowań kart podarunkowych/bonów, wydawanych przez Sprzedawców lub Centrum Handlowe,
 • Paragony i Zakupy pochodzące od nieuczestniczących Sprzedawców w Programie, wskazanych jako wyjątki w definicji Sprzedawcy.
 1. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania na podstawie jednego Paragonu/Zakupu wynosi 500 Punktów - w przypadku Paragonów/Zakupów o wartości wyższej niż 500,00 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów, ani nie ma możliwości zarejestrowania tego Paragonu/Zakupu odrębnie, w celu naliczenia Punktów z tytułu pozostałej kwoty (nadwyżki).
 2. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania w ciągu w trakcie miesiąca kalendarzowego to 5.000 Punktów – w przypadku rejestracji kolejnych Paragonów w danym miesiącu, Punkty powyżej 5.000 nie będą naliczane. Pomniejszenie liczby Punktów w wyniku odbioru Nagrody, po wcześniejszym osiągnięciu przez Uczestnika w ciągu miesiąca liczby 5.000 Punktów, nie powoduje zniesienia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
 3. Uczestnik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez podejmowanie działań rekomendujących oraz udostępniając informacje zawarte w Aplikacji.
 4. W przypadku zwrotu produktów objętych Paragonem/Zakupem zarejestrowanym w Programie, Uczestnik ma obowiązek skontaktować się mailowo z Organizatorem w celu odpowiedniego pomniejszenia liczby Punktów w Programie Lojalnościowym. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. W przypadku, jeżeli w wyniku pomniejszenia liczby Punktów w Programie, zgodnie z ust. 13 powyżej, pozostała na Koncie liczba Punktów jest niewystarczająca do odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeżeli Nagroda została Uczestnikowi wydana, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody lub jej równowartości (według wyboru Organizatora).
 6. Wszelkie próby oszustwa mogą skutkować wyzerowaniem Punktów lub usunięciem Konta. O próbie oszustwa rozstrzyga Organizator. Uczestnik ma prawo się odwołać do Organizatora przedstawiając dowody. W przypadku braku porozumienia Organizator jak i Uczestnik mogą przejść na drogę sądową.
 7. Zasady naliczania Punktów ujęte w niniejszym § 6 Regulaminu obowiązują do końca trwania Programu. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu sposób naliczania Punktów może ulec zmianie.
 8. Ważność punktów w Programie:

a) Punkty przeniesione do aplikacji Sezam 2.0 z aplikacji Sezam oraz punkty zebrane do dnia 31.12.2021 roku będą skasowane według poniższej zasady:

i) punkty można wymienić na nagrody najpóźniej do dnia 31.01.2022 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w §7

ii) 01.02.2022 Uczestnikowi zostanie usunięte 90% punktów, pozostawiając 10% puli punktów o których mowa w pkt. 17 ppkt. a) niniejszego paragrafu. Kasowanie punktów obejmie pulę jaka pozostanie na koncie Uczestnika w dniu 31.01.2022 roku po wcześniejszych ewentualnym wymienieniu ich na Nagrody.

b) Punkty zgromadzone przez Użytkownika od 01.01.2022 roku:

i) Ważność Punktów zebranych w Programie może zostać przez Organizatora przedłużona w przypadku przedłużenia Programu lub w ramach nowej edycji Programu, jednak przedłużenie ważności Punktów może wiązać się z ich przeliczeniem według nowych zasad.

 1. Po zakończeniu Programu niewykorzystane Punkty przepadają.

§ 7

Nagrody

 1. W przypadku zebrania przez Uczestnika odpowiedniej liczby Punktów, Punkty te mogą być wymienione na Nagrody, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Uczestnik może odebrać dziennie maksymalnie 2 (dwie) Nagrody, spośród Nagród dostępnych w katalogu Nagród w Aplikacji.
 3. Nagrody dostępne będą dla Uczestników do wyczerpania zapasów. Katalog Nagród wraz z liczbą Punktów, której zebranie jest konieczne do jej odebrania, będzie uzupełniany w cyklu miesięcznym, do końca trwania Programu.
 4. Nagrodę należy odebrać osobiście we właściwym Punkcie Odbioru Nagrody. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane.
 5. Od wartość nagrody, której kwota przekracza 2.000 zł, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 z zm.), Organizator zobowiązuje się do opłacenia powyższego podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 6. Szczegółowa procedura odbioru Nagrody jest następująca:
  1. Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę Punktów, uprawniających do odbioru danej Nagrody;
  2. w celu odbioru Nagrody należy:
   1. zalogować się do Aplikacji i wybrać Nagrodę,
   2. udać się do Punktu Odbioru Nagrody wskazanego w Aplikacji, przy opisie danej Nagrody,
   3. wygenerować kod odbioru Nagrody (dalej: „Kod”) w Aplikacji, poprzez potwierdzenie przy wybranej Nagrodzie opcji „Odbiór”,
   4. przekazać Kod osobie czynnej w Punkcie Odbioru Nagrody, odebrać Nagrodę i podpisać dokument odbioru Nagrody.
 7. Po wygenerowaniu Kodu przez Aplikację, automatycznie zmniejsza się liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego Koncie. Liczba odjętych Punktów jest zgodna z wartością Nagrody wskazanej przez Uczestnika do odbioru.
  1. Kod jest jednorazowy, ważny jedynie w trakcie procesu odbioru Nagrody, który odbywa się w wyznaczonym Punkcie Odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody jest możliwy w terminie 3 dni od daty wygenerowania Kodu. W przypadku Nagród, których odbiór wymaga zgromadzenia przez Uczestnika powyżej 10 000 Punktów (w szczególności Nagród przekraczających kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej), Organizator zastrzega, że odbiór Nagrody jest możliwy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wygenerowania Kodu. W takim przypadku, Organizator przekaże informację o terminie i miejscu odbioru Nagrody drogą mailową na adres e-mail, który Uczestnik zarejestrował w Programie.
  2. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania jej w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej. W takim przypadku, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania z powrotem Punktów odjętych w momencie wygenerowania Kodu dla nieodebranej Nagrody – w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: sezam_solaris @goldenrocket.pl.

Regulaminy poszczególnych Akcji mogą ustalać odrębne zasady wydawania Nagród, w tym wprowadzać dodatkowe Nagrody.

§ 9

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator świadczy za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi (dalej: „Usługi”):
  1. założenie i prowadzenie Konta;
  2. zapewnienia udziału w Programie, tj. umożliwienie realizacji czynności związanych z udziałem w Programie, takie jak: skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród.
 2. Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Uczestnikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Uczestnikowi wprowadzenie danych, modyfikację danych, dokonywanie czynności w ramach udziału w Programie, jak też śledzenia stanu zgromadzonych Punktów i odebranych Nagród. Umowa o świadczenie Usług polegająca na prowadzeniu Konta zawarta jest na czas trwania Programu Lojalnościowego.
 3. Usługa zapewnienia udziału w Programie polega na udostępnieniu Uczestnikowi funkcjonalności umożliwiających realizacje określonych czynności w ramach Programu, takich jak skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród. Umowa o świadczenie Usługi zapewnienia udziału w Programie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Rezygnacja ze świadczenia Usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 2) możliwa jest w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: sezam_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wybranie w Aplikacji opcji „Usuń konto oraz swoje dane”. Rezygnacja ze świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) (prowadzenie Konta) powyżej jest tożsama z rezygnacją z udziału w Programie, a rezygnacja z udziału w Programie jest tożsama z żądaniem usunięcia Konta i wyłączeniem wszystkich jego funkcjonalności. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa powyżej Uczestnik traci dostęp do Konta przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości dalszego udziału w Programie, w tym zbierania Punktów i odbierania Nagród.
 5. Żądania usunięcia Konta oraz realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzania ich danych osobowych są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania żądania.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Aplikacji, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej.
 7. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Uczestnika z prośbą o udostępnienie hasła do Konta, w jakiejkolwiek formie.
 8. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Aplikacji lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Aplikacji.
 9. Uczestnik, w chwili zauważenia błędu tj. błędnego naliczenia punktów bądź nieprawidłowego działania Programu, powinien napisać na sezam_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Punkty zdobyte przez błąd oraz z wykorzystaniem przez Uczestnika błędu będą kasowane.
 10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Aplikacji, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Aplikacji lub części jej funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.

§ 10

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące działania Aplikacji lub Programu należy zgłaszać mailowo na adres: sezam_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku stanowiska Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że Organizator uznał oświadczenie lub żądanie składającego reklamację za uzasadnione.
 3. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub usług stanowiących Nagrody, reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio w Lokalach, w których dany towar lub usługa została wydana.
 4. Organizator ani Zarządca nie udziela rękojmi ani gwarancji na Nagrody. Nagrody mogą być objęte gwarancją producenta, co może być uzależnione od naniesienia na dokumencie gwarancji stosownego potwierdzenia (tak zwane podbicie gwarancji). Roszczenia z gwarancji zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w dokumencie gwarancji. Organizator zwraca uwagę, że gwarancja obowiązuje od daty jej podbicia, a nie od daty wydania towaru Uczestnikowi, co może mieć wpływ na rzeczywisty czas trwania uprawnień gwarancyjnych Uczestnika.
 5. Uczestnik, w sytuacji sporu z Organizatorem, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  2. mediację;
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom do wglądu w Aplikacji na Urządzaniach w zakładce „Regulamin”.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator będzie informował Uczestnika o każdej zmianie Regulaminu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Aplikacji. Dalsze użytkowanie Aplikacji i korzystanie z Programu oznaczać będzie zgodę Użytkownika na wprowadzone w Regulaminie zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2021 roku.

Opole, dnia 29 listopada 2021 r.

Centrum Handlowe Solaris

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SEZAM” CENTRUM HANDLOWEGO „SOLARIS” W OPOLU

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SEZAM”

„POLITYKA PRYWATNOŚCI”

Wszelkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im bezpośrednio w niniejszym dokumencie lub w przypadku braku takiej definicji znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

Niniejsza Polityka Prywatności:

 1. wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe Użytkowników Programu Lojalnościowego „Sezam” skierowanego do klientów Centrum Handlowego Solaris w Opolu („Program Lojalnościowy”) w związku z ich przetwarzaniem,
 2. wyjaśnia w jakim celu dane są przetwarzane i na jakich podstawach,
 3. wskazuje na prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych i tryb ich wykonywania,
 4. informuje o konkretnych odbiorcach danych osobowych i o kategoriach odbiorców,
 5. wskazuje przez jaki okres dane będą przetwarzane,
 6. wyjaśnia czy podanie danych jest niezbędne celem udziału w Programie Lojalnościowym,
 7. wyjaśnia czy dane Użytkowników podlegają tzw. profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu ich przetwarzaniu w celu oceny niektórych czynników Użytkowników.

W związku z tym, iżw wyniku uczestnictwa w Programie Lojalnościowym przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, data urodzenia, płeć, indywidualny numer ID Użytkownika,
 2. w przypadkach wskazanych w Polityce Prywatności: nazwisko,
 3. adres MAC telefonu,
 4. inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług w ramach Aplikacji,
 5. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji - zbierane przez pliki cookies, system Google,
 6. dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wartość Paragonu, przedmiot nabycia wskazany Paragonem, data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu, nazwa sklepu, w którym dokonano transakcji,
 7. dane techniczne związane z administrowaniem Aplikacją,
 8. nazwa Firmy zakwalifikowanej (banku), liczba Kont zsynchronizowanych, termin upływu zgody na synchronizację, dane dotyczące skarg kierowanych do Transaction Connect w postaci: status rozpoznania, indywidualny numer ID Użytkownika, kwota Zakupu, Sprzedawca, data Zakupu, data zarejestrowania skargi; wszystkie tu wymienione jedynie w przypadku aktywowania Automatycznego Naliczania Punktów,
 9. w przypadku dodatkowych zgód: pełna historia transakcji płatniczych z Konta zsynchronizowanego (definicja w § 7 ust. 6 pkt b) Regulaminu) z okresu 90 dni przed zsynchronizowaniem konta oraz z okresu zsynchronizowania,

niniejszym wypełniamy obowiązek wynikający z Art. 12 i Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” lub zamiennie „RODO”) poprzez podanie Państwu jako Użytkownikom Programu Lojalnościowego następujących informacji:

 1. Dane Administratora Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych jest: Gontar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000454333) i adresem: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18 („Administrator”).

 1. Dane do kontaktu z Administratorem: siedziba spółki Administratora przy ul. Pięknej 18 w Warszawie (kod pocztowy: 00-549).
 1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Programu Lojalnościowego operatorowi Programu Lojalnościowego, firmie Golden Rocket Agency, tj. Panu Dawidowi Prymasowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Golden Rocket Agency Dawid Prymas z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Jagiellońskiej 1, NIP 626-270-10-08 („Operator”). Rolą Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego jest:
 2. zarządzanie rejestracją Użytkownika w Programie Lojalnościowym;
 3. zarządzanie kontami Użytkowników Programu Lojalnościowego w zakresie gromadzenia i rozliczania punktów;
 4. zarządzanie Aplikacją, Nagrodami, Akcjami w takim zakresie, aby były one bezpieczne dla przetwarzanych danych osobowych;
 5. zarządzanie Programem Lojalnościowym w zakresie bieżącej komunikacji z Użytkownikami;
 6. przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania Użytkownikom komunikatów o Nagrodach, informacji technicznych dotyczących działania Aplikacji oraz informacji o promocjach w Aplikacji, a także, w przypadkach udzielenia dodatkowych zgód przez Użytkowników, informacji o promocjach i Akcjach w Centrum lub u poszczególnych Sprzedawców (ofertach);
 7. zawieranie umów o świadczenie usług z dostawcami usług w celu zapewnienia technicznej możliwości zarejestrowania się w Programie Lojalnościowym lub pobranie i korzystanie z Aplikacji, w ramach której funkcjonuje Program Lojalnościowy.
 1. 5.Część funkcjonalności Programu Lojalnościowego może być dostarczona przez zewnętrznego dostawcę usługi w zakresie danej funkcjonalności. Taki dostawca będzie administratorem danych osobowych w zakresie w jakim dane będą podane przez Użytkownika w celu korzystania z wybranej funkcjonalności. Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany o takim współadministratorze danych, jego roli i zakresie uprawnień.

Każdorazowe uruchomienie dodatkowej funkcjonalności jest dobrowolne i opiera się na dodatkowej zgodzie Użytkownika, która może zostać w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla korzystania z podstawowej funkcji Programu Lojalnościowego tj. gromadzenia Punktów z możliwością wymiany na Nagrody.

 1. 6.Administrator przetwarza następujące dane osobowe, w konkretnych, następujących celach, w oparciu o określoną podstawę prawną oraz w określonym czasie:
  1. w celu zarządzania rejestracją oraz uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Administrator przetwarza następujące dane udostępniane w tym celu bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji do Programu Lojalnościowego: imię, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i indywidualny numer ID Użytkownika. Przez uczestnictwo rozumie się korzystanie z podstawowej funkcjonalności Programu Lojalnościowego jakim jest gromadzenie Punktów w ramach Konta, zamiana Punktów na Nagrody i ich odbiór oraz otrzymywanie w związku z tym stosowych komunikatów. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Aplikacji i udziału w Programie Lojalnościowym w zakresie określonym w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

W celu rozpatrywania skarg/reklamacji związanych z działalnością Programu Lojalnościowego Administrator przetwarza dodatkowo uzyskane wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym: nazwisko.

Podstawą prawną dla przetwarzania ww. danych osobowych we wskazanym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i wykonanie umowy między Użytkownikiem a Administratorem) gdyż poprzez wgranie Aplikacji, rejestrację Użytkownika i zaakceptowanie Regulaminu Programu Lojalnościowego dochodzi do zawarcia umowy w zakresie czynnego uczestnictwa Użytkownika w Programie Lojalnościowym.

Wskazane dane osobowe są przetwarzane w określonym niniejszym punktem celu do czasu zamknięcia Konta, które jest jednoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej i zakończenia wszelkich procedur reklamacyjnych Uczestnika wskazanych w § 9 Regulaminu Programu Lojalnościowego.

 1. w celu informowania Użytkowników o Akcjach tj. tymczasowych funkcjonalnościach Programu Lojalnościowego umożliwiających dodatkowe gromadzenie Punktów w ramach Konta i zamiany Punktów na Nagrody Administrator przetwarza następujące dane udostępniane w tym celu bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji lub odpowiednio w odrębnej zgodzie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i indywidualny numer ID Użytkownika.

Podstawą prawną dla przetwarzania ww. danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdyż poprzez zaakceptowanie regulaminu danej Akcji dochodzi do zawarcia umowy w zakresie czynnego uczestnictwa Użytkownika w Akcji jako części Programu Lojalnościowego oraz w przypadku spersonalizowanych Akcji skierowanych do grupy Użytkowników w oparciu o różne kryteria oceny, wedle wyboru Administratora, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie lepszego zrozumienia klienta w celu dostarczania odpowiednich usług/ofert.

Wskazane dane osobowe są przetwarzane w określonym niniejszym punktem celu do czasu zamknięcia Konta, które jest jednoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji lub odpowiednio danej Akcji w przypadku, gdy na potrzeby takiej Akcji użytkownik podał dodatkowe dane wykraczające poza zakres podany w procesie rejestracji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 1. w celu informowania Użytkowników o ofertach handlowych Centrum Handlowego Administrator przetwarza następujące dane udostępniane w tym celu bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji za odrębną zgodą lub odpowiednio w odrębnej zgodzie wyrażonej poza procesem rejestracji: imię, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i indywidualny numer ID Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz dokonywać profilowania i przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje, jak i Sprzedawców, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji Konta lub w ramach korzystania z Aplikacji.

Podstawą prawną dla przetwarzania ww. danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gdyż jako osoba, której dane dotyczą Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów jakim jest otrzymywanie ofert marketingowo – handlowych związanych z działalnością Centrum Handlowego, w tym spersonalizowanych. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach personalizacji ofert jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie lepszego zrozumienia klienta w celu dostarczania odpowiednich usług/ofert.

Użytkownik może samodzielnie cofnąć zgody marketingowe z poziomu swojego Konta w Aplikacji, przy czym wypisanie się z listy mailingowej/newslettera Programu Lojalnościowego jest możliwe poprzez wysłanie stosownej informacji z rezygnacją na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazany również w każdej wiadomości newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane najpóźniej przez 3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego bądź do czasu wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 1. w celu zarządzania Kontem Użytkownika w związku z ręcznym dodawaniem Paragonów Administrator przetwarza dodatkowo dane pozyskiwane przez Administratora od Użytkownika w przypadku ręcznego dodawania Paragonów w postaci: kwoty i przedmiot nabycia wskazane Paragonem, data wystawienia Paragonu (czyli data Zakupu), data rejestracji Paragonu w Aplikacji, Lokal, w którym Użytkownik dokonał zakupu (czyli określenie Sprzedawcy)..

Podstawą prawną dla przetwarzania ww. danych osobowych we wskazanym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdyż naliczanie Punktów w ramach Programu Lojalnościowego i ich wymiana na Nagrody stanowi realizację umowy i jest to możliwe wyłącznie na podstawie ww. danych.

Wskazane dane osobowe są przetwarzane w określonym niniejszym punktem celu do czasu zamknięcia Konta, które jest jednoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Programu lub korzystaniem z Aplikacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik może samodzielnie cofnąć zgody marketingowe z poziomu swojego Konta w Aplikacji, przy czym wypisanie się z listy mailingowej/newslettera Programu Lojalnościowego jest możliwe poprzez wysłanie stosownej informacji z rezygnacją na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazany również w każdej wiadomości newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane najpóźniej przez 3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego bądź do czasu wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 1. Dodatkowo, możliwe jest przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych:
 1. (i)w celu odpowiadania na wnioski Użytkownika Programu Lojalnościowego dotyczące danych osobowych – danych udostępnionych przez Użytkownika w tym celu takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, indywidualny numer ID Użytkownika;
 1. (ii)w celu wykonania obowiązków podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i dokonywania czynności ewidencyjnych oraz innych czynności niezbędnych do ewentualnego rozliczenia podatków od Nagród wydanych w Programie – danych udostępnionych przez Użytkownika w postaci imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy,

- obydwa cele (i) i (ii) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Takie dane przechowywane są przez Administratora przez okres 5 lat liczony od zakończenia roku kalendarzowego pozyskania danych.

 1. (iii)w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych skierowanych do lub przez Administratora, w tym realizacji wszelkich działań okołoprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony – danych niezbędnych w tym celu, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL – udostępnionych przez Użytkownika lub pozyskanych w tym celu,

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdyż prawnie uzasadnionym interesem Administratora w zakresie zarządzania Programem Lojalnościowym jest zapewnienie obrony i egzekwowanie praw lub eliminowanie naruszeń. Limit czasu dla przetwarzania danych osobowych w ww. celu wynika każdorazowo z przepisów prawa w zależności od rodzaju roszczenia / postępowania prawnego i zależy od przedawnienia roszczeń lub wyczerpania środków prawnych zmierzających do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

 1. Administrator może udostępniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, czyli np. usługi związane z funkcjonowaniem Centrum Handlowego, Programu Lojalnościowego, poszczególnych jego funkcjonalności (jak np. funkcjonalności w postaci Automatycznego Naliczania Punktów), usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, itp. – zawsze jednak tylko w ramach realizacji celów wskazanych w Punkcie 6 Polityki Prywatności.

Dane mogą być w tych celach udostępniane np. współpracującym z Administratorem ubezpieczycielom, prawnikom i innym doradcom w przypadku egzekwowania roszczeń bądź podjęcia obrony przez roszczeniami, jak również podmiotom powiązanym z Administratorem.

Dane osobowe mogą być również udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przez co rozumie się właściwe urzędy, sądy, instytucje, w ramach realizacji odpowiednich wymogów prawnych, odpowiedzi na wezwania, zobowiązania i nakazy - zawsze w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Państwo trzecie w rozumieniu RODO to państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 2. Od momentu udostępnienia Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych przez co rozumie się szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które są przetwarzane;

- prawo do uzyskania sprostowania Państwa danych osobowych: jeżeli przetwarzane dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym;

- prawo do uzyskania usunięcia Państwa danych osobowych: przez co rozumie się żądanie usunięcia części lub wszystkich danych osobowych – z zaznaczeniem, że żądanie usunięcia danych niezbędnych do udziału w Programie równoznaczne jest z rezygnacją, odpowiednio, z udziału w Programie lub z korzystania z danej funkcjonalności;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zakresu lub sposobu przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w przypadkach profilowania; Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych we wskazanym celu, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych: ograniczenie dotyczyprzypadku zakwestionowania prawidłowości, zgodności z prawem bądź potrzeby przetwarzania danych osobowych.

Podkreślamy, że Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do niezbędnego minimum, a w odpowiednich przypadkach będzie je przetwarzać wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w razie konieczności, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na inne ograniczone względy wynikające z obowiązującego prawa.

- prawo do otrzymania danych osobowych w standardowym i ustrukturyzowanym formacie lub wystąpienia o przekazanie takich informacji innemu administratorowi (możliwość przeniesienia).

Dostępne powyżej uprawnienia są zależne od podstawy prawnej przetwarzania.

 1. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika zgoda, mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania na podstawie tej zgody. Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania realizowanego na podstawie założenia wcześniejszego udzielenia zgody.
 2. Oświadczenia w zakresie wykonywania przysługujących Panu/Pani praw, określonych w Punkcie 9 i 10 powyżej, należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu uniknięcia naruszania praw osób trzecich zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości przed przystąpieniem do dalszych działań. W razie uzasadnionych wątpliwości, prosząc Państwa o podanie danych niezbędnych do rejestracji i indywidualnego numeru ID Użytkownika Programu Lojalnościowego lub, jeżeli nie dysponują Państwo takim numerem, dokumentu tożsamości.

 1. Skargę dotyczącą naruszenia danych osobowych składa się w dowolnym dla Użytkownika momencie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podczas wizyty Użytkownika w Aplikacji lub na stronie internetowej Centrum Handlowego stosujemy pliki cookies i podobne technologie, aby zapewnić Użytkownikowi odpowiedni komfort oraz gromadzić informacje na temat korzystania z Aplikacji/ze strony w celu jej doskonalenia. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się poniżej:
 1. pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Uczestnika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji;
 2. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator;
 3. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika w przypadku korzystania ze strony internetowej Centrum Handlowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;
 4. pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy korzystają z Aplikacji/ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  1. szczegóły korzystania z plików cookies wykorzystywanych w celach statystycznych są określone w polityce ochrony prywatności Google Analytics;
  2. pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Uczestnik korzysta z Aplikacji/ze strony; w tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Uczestnika lub czasie pozostawania na danej stronie;
  3. w zakresie informacji o preferencjach Uczestnika gromadzonych przez sieć reklamową Google Uczestnik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;
  4. informacja o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej/systemu Aplikacji; w przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
 7. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 8. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 9. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 10. Opera:http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
  1. zarządzanie plikami cookies:
 11. jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki; wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Uczestnika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji;
 12. w celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej/systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki/systemu.

Aplikacja może gromadzić dane Uczestników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Uczestnika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Uczestników, a także do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.

 1. 15.Informujemy, że Program Lojalnościowy działa w ramach Aplikacji mobilnej, która gromadzi i wykorzystuje następujące dane:

-adres MAC telefonu,

-dane rejestracyjne Użytkownika: imię, adres email, numer telefonu, kod pocztowy, data urodzenia, płeć,indywidualny numer ID Użytkownika.

Powyższe dane są konieczne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Użytkownika;
  2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);
  3. poprzez zaciągnięcie danych z konta Facebook Użytkownika za jego zgodą.

Komunikacja między Aplikacją a systemami Operatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https, zapobiegającego pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika:

 1. danych kontaktów w przypadku wykonywania transakcji Przelew na komórkę (aplikacja mobilna zapewnia możliwość wstawienia przez Użytkownika numeru telefonu zapisanego w kontaktach do przelewu),
 2. aparatu fotograficznego, na potrzeby robienia zdjęć (skanowania Paragonów),
 3. dostęp do pamięci telefonu w celu składowania danych,
 4. dostęp do połączeń sieciowych (WIFI/5G).

Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na Urządzeniu Mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.

W przypadku zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkowania w serwisie Facebook oraz Google Użytkownik udostępnia z serwisu Facebook swoje imię oraz adres email. Pozostałe dane niezbędne do rejestracji Użytkownik musi wypełnić samodzielnie.

W przypadku gdy Użytkownik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą swojego konta w serwisie Facebook lub Google, jego treści i dane osobowe zostaną udostępnione do danych takich sieci społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że tego typu informacje mogą być publikowane pod jego kontem w serwisie społecznościowym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwisy społecznościowe, w tym danych udostępnianych serwisom społecznościowym za pośrednictwem Aplikacji, podlega warunkom polityki prywatności obowiązującym w tych serwisach. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie gromadzenia informacji na jego temat przez serwisy społecznościowe, powinien zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu i/lub wylogować się z danego serwisu społecznościowego przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji za jego pośrednictwem.

Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Administratora informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Uczestnika. Celem tego gromadzenia danych i ich przetwarzania jest możliwość przekazywania poprzez Aplikację dedykowanych, indywidualnych ofert oraz zmiana kolejności tych ofert.

Bez zgody zarejestrowanego Uczestnika, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.

Logi serwera

 1. informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Aplikacji nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
  8. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  9. Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu w Aplikacji. Jeżeli taka zmiana będzie wymagać powiadomienia lub wyrażenia zgody na podstawie obowiązującego prawa, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie lub możliwość wyrażenia zgody.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.