REGULAMIN AKCJI #przesłaniezjajem
A A

ikona youtube  ikona facebook  

REGULAMIN AKCJI #przesłaniezjajem

1. Organizatorem akcji jest Emblemat.Com z siedzibą w Opolu przy ulicy Jarzębinowej 4, 45-460 Opole, NIP 7542757660, REGON 160106556 (dalej: Organizator akcji).

2. Akcja zostanie przeprowadzona na fanpage’ach Solaris Center i CH Karolinka w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnych w Internecie pod adresem https://www.facebook.com/SolarisCenterOpole oraz https://www.facebook.com/KarolinkaCentrumHandlowe/

3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związana.

4. Akcja skierowana jest do klientów Solaris Center i CH Karolinka, jak również fanów Solaris Center i CH Karolinka w Serwisie Facebook.

5. Fundatorem nagród rzeczowych w ramach akcji jest Organizator akcji.

6. Akcja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach akcji trwa do dnia 13 kwietnia 2020 do godziny 24:00 od momentu ogłoszenia akcji w serwisie Facebook.

8. Udział w akcji jest bezpłatny.

9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników akcji.

10. Głównym założeniem akcji jest zakup i przekazanie maseczek ochronnych dla Opolskiego Centrum Ratownictwa oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

§ 2

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w akcji samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,

d) udzieliła odpowiedzi na zadanie umieszczone na fanpage‘u Solaris Center lub CH Karolinka w Serwisie Facebook w terminie od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 do godz. 24:00.

2. Przed przystąpieniem do akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

3. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją akcji.

4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w akcji niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z akcji.

§ 3

Przebieg akcji i sposób przydzielenia nagród

1. Aby wziąć udział w akcji, należy udzielić odpowiedzi w komentarzu na zadanie umieszczone na fanpage‘u Solaris Center lub CH Karolinka w Serwisie Facebook od dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00 lub wykonać zadanie wrzucając odpowiedź na swój profil w serwisie Facebook (post musi być ustawiony jako publiczny)

2. Zadanie polega na opublikowaniu zdjęcia jajka wielkanocnego z pokrzepiającym przesłaniem dla Służby Zdrowia.

3. Każde zdjęcie opublikowane w serwisie Facebook, poza komentarzem na profilu Solaris Center musi być oznaczone hasztagiem #przesłaniezjajem.

4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie.

5. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu akcji przez Organizatora.

6. Akcja polega na wyłonieniu – spośród wszystkich prawidłowo udzielonych odpowiedzi, które wezmą udział w akcji i spełnią wymogi Regulaminu – maksymalnie 500 uczestników.

§ 4

Rozstrzygnięcie akcji

1. W ramach rozstrzygnięcia akcji Solaris Center i CH Karolinka przekaże na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu tyle maseczek ochronnych ilu uczestników weźmie udział w akcji. 

2. Akcja polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia akcji przed czasem jeśli ilość uczestników przekroczy 500 osób. 

4. Maseczki ochronne zostaną dostarczone do Opolskiego Centrum Ratownictwa oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w terminie 2 tygodni od daty zakończenia akcji.

§ 5

Postępowanie Reklamacyjne

1. Uczestnicy akcji mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących akcji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia akcji.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora akcji.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.

9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 6

Postanowienia Końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnych fanpage’ach i stronach internetowych Solaris Center i CH Karolinka. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania akcji, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7. Spory wynikające z niniejszej akcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.